TOEFL ITP

KKU KEPT

Language Institute, Khon Kaen University

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

ข่าวนักศึกษา

  • กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม CEFR รุ่น2
  • การสอบ TOEFL ITP สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม CEFR-KEPT รุ่น12
  • ประกาศรายชื่ออบรม CEFR-KEPT รุ่นที่ 11
  • กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560/2
  • ข่าวดีสำหรับ นศ.มข. ระดับป.ตรี ทุกรหัส อบรมCEFR-KEPT รุ่นที่ 10 จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้
  • ข่าวดีสำหรับนศ.มข. รหัส 57 อบรมCEFR-KEPT รุ่นที่ 5 จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้