TOEFL ITP

KKU KEPT

Language Institute, Khon Kaen University

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

ข่าวนักศึกษา

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม CEFR-KEPT รุ่น12
  • ประกาศรายชื่ออบรม CEFR-KEPT รุ่นที่ 11
  • กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560/2
  • ข่าวดีสำหรับ นศ.มข. ระดับป.ตรี ทุกรหัส อบรมCEFR-KEPT รุ่นที่ 10 จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้
  • ประกาศกลุ่มการเรียนรายวิชา 000102, 000103 และ 000104 ภาคปลาย 2560
  • ข่าวดีสำหรับนศ.มข. รหัส 57 อบรมCEFR-KEPT รุ่นที่ 5 จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้
  • ประกาศรายชื่ออบรม CEFR-KEPT รุ่นที่4
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR