Welcome

Khon Kaen University Language Institute

เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านภาษาของผู้เรียนสู่ระดับสากล

KKU KEPT

คอร์สพิเศษ

บริการให้แปลภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สายตรงผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์อังคณา  ทองพูน พัฒนศร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
Email: angton@kku.ac.th

box_4-217x217

Student

box_3-217x217-1

Staff

box_2-217x217

Links

box_1-217x217-1

Download

ข่าวสำหรับนักศึกษา

T E A C H E R S

“We are a leading national organization entrusted to develop the language potential and promote lifelong learning for students in the region.”

อ. พรชมพู ราชธา
อ. พุทธธิดา ดวงจันทร์โชติ
อ. วรชัย เพียทา
อ. ณัฐพล วรรณงาม
อ. พัด วงศ์วรรณกิจ
LI101001 sec 56 / 77 / 107 / 126(MD) / 145 / 169
LI202009 คลิกเข้ากลุ่มเรียน
อ. ศุภรา บาเลนไทนน์
LI101001 กลุ่ม 7, 14, 30, 44, 66, 72, 119, 130 และ LI203010 กลุ่ม 1, 3, 4 คลิกกลุ่มเรียน
อ.กฤษณ์ กี่สวัสดิ์คอน
LI101001 (17/20/50/74/84/94/127/154/160/178) คลิกเข้ากลุ่มเรียน
อ. อรรถวิทย์ บัวหงษ์
ดร. อัฐพล อัฐนาค
อ. ปวิตรา อุราธรรมกุล
อ. จอย เบลลาโด
อ. พรรณสุภา ชูศักดิ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนด้านวิชาการ นักศึกษา สามารถ ปรึกษาได้ที่ GL Cill room
อ. จิณพัต บุญวีรบุตร
LI102003 secs. 8, 21, 32, 42, 52, 63, 69, 75, 87, 107, 150เข้ากลุ่มเรียน
อ. Fred Setzler
อ.ดุริยากร ศรีชมชื่น
อ.เบญจมาศ หนุวงษ์
อ.มัณฑนา ทิวไผ่งาม
LI101001 (FA sec.3), (BS-mk sec.51), (Law sec.80), (HS-sa sec.92), (PH-sp sec. 105), (EN_CE sec. 110), (BS Tour sec.150), LI102003 (EN_IE sec. 27), (BS mgt sec. 126)
English 1: FA sec.3 Google classroom and facebook
BS-mk sec.51 Google classroom and facebook 
Law sec.80 Google classroom  and facebook
HS-sa sec.92 Google classroom  and facebook
PH-sp sec.105 Google classroom  and facebook
EN_CE sec.110 Google classroom  and facebook
BS Tour sec.150 Google classroom and facebook
English 3: EN_IE sec.27 Google classroom and facebook
BS mgt sec.126 Google classroom and facebook
อ.ปาณิสรา ใจสุข
อ.ภัสรา นามแสง
นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์
อ.ภรินดา พันธุรัตน์
อ.พิณทิพย์ ทัศนาวิวัฒน์
อ.ชลวัชร ประวาลปัทมกุล
LI101001 Section 59 / LI101001 Section 70 คลิกกลุ่มเรียน
อ.ฐิติวรรณ เถื่อนนาดี
อ.ณรงค์ชัย รุ่งวิจิตรสิน
อ.เฟื่องฟ้า พลอนเบิร์ก
อ.อัญชลี แหวนวิเศษ
อ. RECHEL GERON PACIS
อ.Kinley Wangmo
อ.กฤษฎา ปัญญาประทีป
อ. ศิรายุ โพธิ์วันนา
LI102003 ENGLISH III sec162 คลิกกลุ่มเรียน
LI102003 กลุ่ม 3 GG Classroom Code: njvak4z
GG Classroom Link
1. LI101001 English 1 Sec. 85
GG Classroom Link & GG Classroom Code: zdu35tc
2. LI101001 English 1 Sec. 100
GG Classroom Link & GG Classroom Code: jhi7nsc
3. LI101001 English 1 Sec. 113
GG Classroom Link & GG Classroom Code: t7omsnu
4. LI101001 English 1 Sec. 148
GG Classroom Link & GG Classroom Code: utngyv3
5. LI102003 English 3 Sec. 3
GG Classroom Link & GG Classroom Code: njvak4z
6. LI102003 English 3 Sec. 140
GG Classroom Link & GG Classroom Code: b2vjqma
อ. ณัฐพร ผ่องอรัญ
อ. โสภิตา จันทร์ปารเมศ
อ. ตฤน ศรีบุญเรือง
LI101001/1, LI101001/33, LI101001/64, LI101001/108, LI101001/166, LI102003/106, LI102003/135, LI102003/149, LI102004/4, LI203010/8, LI203010/12
คลิกกลุ่มเรียน
อ. วันวิสา จุลคำภา
Li102003 Section 12, 49, 66, 73, 100, 105, 157
คลิกกลุ่มเรียน
อ. เพ็ญประภา ขัติยะ
อ. วรรณพร ถนัดค้า
อ. สุพาพร ทองกำพร้า
อ. ณไทย เทพขาม
อ.ผุสดี ไกยวงษ์
LI101001 กลุ่ม 67 และ กลุ่ม 152คลิกเข้ากลุ่มเรียน
อ. นำพล โชคศิริ
LI101001 sec 69-HS(PA), 164-NU LI102003 sec 18-HS(TH), 26-EN(EE), 46-SC(Math), 76-SC(CS), 95-NU, 111-ED(SOC), 130-LAW, 141-AG https://kku.world/2565term1numphon
อ. กวิสรา นิลมงคล
อ.สุทธาทิพย์ โสภณอภิญญา
I102003 Sec 14 (Sec 14 มีห้องเรียน แต่ในช่วงสัปดาห์แรกมีความจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ไปก่อน)
คลิกเข้ากลุ่มเรียน
อ. หทัยภัทร แพเกาะ
อ. จิรพรรณ มั่งคั่ง
LI101001 Sec. 38, 61, 88, 123 LI102003 Sec. 80, 116, 138
คลิกกลุ่มเรียน
อ. วรางคณา ชื่นชม
LI101001 sec 34, 90, 112, 163, 167 LI102003 sec 53, 62, 114, 118, 136คลิกเข้ากลุ่มเรียน
อ. พรพรรณ สุรียธนาภาส
อ. วณิชชา วรรณสุข
LI101001 section 39, 65 / LI102003 section 24, 96, 103, 131, 148, 159
คลิกกลุ่มเรียน
อ. อรอนงค์ พัชรากิตติ
อ. พิชญานิน ถนิมกาญจน์
อ. พนิตตา อุทัยเภตรา
คลิกเข้าบทเรียน
อ. Supaporn Thongkampra
LI101001-Sec. 4, 103, 137, 171 LI102003-Sec. 55, 74 คลิกกลุ่มเรียน
อ.Wiwit Tangboriboonrat
LI 101001/55, LI 101001/73, LI 101001/115, LI 101001/181, LI 102003/30, LI 102003/113, LI 102003/124, LI 102003/127 LINE Openchat: Sec.Wiwit - KKU Ss ENG 1&3 (1/2565)
อ.Rechel Geron-Pacis
อ.Austin Merrill
Google Classroom Codes: LI 101001/62 EdPESc n5ekoxo LI 101001/146 EdSoc kjsk3ns
คลิกกลุ่มเรียน
LI 102003/65 BS dugdjor คลิกกลุ่มเรียน
LI102003/65 BS คลิกกลุ่มเรียน คลิกเครื่องหมาย+ เข้าร่วมกลุ่มเรียน แล้วใส่รหัสกลุ่มเรียนคือ dugdjor

Language Courses

สำหรับเทอมนี้ วิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน
There are 3 steps  to  enroll English classes for this semester.

33
Books
1 Program

Step 3. Get your book. Buy your book that match your course. ซื้อหนังสือให้ตรงกับ รหัสวิชาที่เรียน

e844_1_cover_image_1
Classrooms and sections
1 Program

Step 1. Check Roster. What is your course, section? ดูคู่มือนักศึกษา เพื่อลงทะเบียน ให้ถูกรหัสและกลุุ่มเรียนที่ถูกต้อง ต้องรู้ รหัสนักศึกษา และ ต้องรู้รหัสวิชาที่ตัวเองลงเรียน เช่น LI101001, LI102003, 050108

44
Teachers
1 Program

Step 2. Know your teacher. Information of all KKULI teachers. Check out online class details. ดูช่องทางการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ขั้นตอนนี้ ต้องรู้ก่อนว่า เราเรียนกลุ่มการเรียนอะไร

GET A FREE LESSON

Learn Something New Every Day

Learning with MasterStudy is fun and addictive. Earn points for correct answers, race against the clock, and level up. Our bite-sized lessons are effective, and we have proof that it works.

Why choose us

Professional choice

Each lesson includes a variety of speaking, listening, translation and multiple choice challenge.

Wide range of Courses

Instantly see which answers you get correct. When you miss a challenge, we’ll quickly show you how to improve. Start with Professionals.

Quality control

KKULI motivates you to stay on track by recording how many days in a row you spend learning a language.

Communicative Method

The world’s most popular language learning platform is now available for the classroom. Thousands of teachers are already using it to enhance their lessons.

Hearts

Learning with KKULI is fun and addictive. Earn points for correct answers, race against the clock.

Central Location

Hearts keep your lessons alive! You lose them when you answer incorrectly. When you’re out of hearts, start over and try again.

Subscribe our newsletter

“เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านภาษาของผู้เรียนสู่ระดับสากล”

Your e-mail address
Error API

Contact Information

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพจน์ สารสิน
123 หมุ่ที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
043 203 469
KKULI
Total Views: 48154 ,
Slot Deposit Pulsa Slot Dana Slot Online Gacor Slot Deposit Pulsa Slot Gacor