TOEFL ITP

KKU KEPT

Language Institute, Khon Kaen University

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  • คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
  • คณาจารย์สถาบันภาษาเข้ารับการฝึกอบรม ณ British Council กรุงเทพมหานคร
  • สถาบันภาษาส่งมอบเงินบริจาคที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ในงาน Cill Open House
  • ประมวลภาพกิจกรรม CILL-OPEN HOUSE ส่งเสริมนักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
  • ประกาศสถาบันภาษา

  • Sorry, no posts matched your criteria.