TOEFL ITP

KKU KEPT

Language Institute, Khon Kaen University

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

ประกาศสถาบันภาษา

  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น