News

KEPT

สอบถามรายละเอียดได้ที่นี้

ข้อสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาอังกฤษ โดยเป็นข้อสอบปรนัย วัดทักษะด้านการฟัง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การสนทนา และการอ่าน เหมาะสำหรับวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคคลทั่วไป และสามารถใช้ผลคะแนนสอบเพื่อการศึกษาต่อ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามที่หน่วยงานรับรองได้
ภาพรวมของการสอบ KEPT

รวมเวลาสอบ 3 ชั่วโมง

การสอบ

จำนวนข้อ

ระยะเวลา

เปิดให้เข้าห้องสอบ

ปิดประตูห้องสอบ

Listening

30 ข้อ

30 นาที

ก่อนเวลาสอบ 30 นาที

เมื่อเริ่มทำการสอบ

Vocabulary

12 ข้อ

2 ชั่วโมง 30 นาที

Structure

21 ข้อ

Conversation

12 ข้อ

Reading

25 ข้อ

  • คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ
  • ค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาท

Total Views: 32997 ,