News

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ ดร. วรชัย เพียทา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะวิทยากร จัดค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ สำหรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตร Intensive English Program (IEP) โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรม 2 ส่วน คือ ค่ายภาษาอังกฤษแบบเชิงบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมทั้งสร้างประสบการณ์ และส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหารและคณะครู เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและการเรียนรู้แบบ Active Learning
ขอขอบคุณทางโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ที่ไว้วางใจให้สถาบันภาษาจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคณะครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับทางโรงเรียนในโอกาสต่อไป

Total Views: 147 ,