News

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สถาบันภาษา นำโดย รองศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนทัศน์ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้เกียรติบรรยายหัวข้อ การให้ทุนการทำวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับอาจารย์สถาบันภาษา จากนั้นรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ กระบวนการ ขั้นตอน รายละเอียดการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้อง W901 ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

Total Views: 170 ,