News

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. สถาบันภาษา นำโดย รองศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด OKRs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล พร้อมทั้งลงนามร่วมกันในเอกสารข้อตกลง ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการกับผู้อำนวยการสถาบันภาษา ณ ห้อง W401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

Total Views: 97 ,