News

เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. สถาบันภาษา นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยหัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานบริหารและบุคลากร ได้เดินทางเข้าร่วมการสัมมนา Dean Forum ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อร่วมนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปพร้อมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาต่อไป และในโอกาสอันดีนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมนี้ขอขอบคุณฝ่ายจัดงานสัมมนา        โดยสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและสถาบันภาษาที่ดูแลการจัดงานสัมมนาได้สำเร็จราบรื่นและเรียบร้อยทุกประการ

Total Views: 226 ,