News

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดย ดร.วรชัย เพียทา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาพร้อมด้วยคณะวิทยากร กล่าวรายงานการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษฯ ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ KKBS ENGLISH CAMP สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการค่ายภาษาอังกฤษฯ ที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากรายวิชาในชั้นเรียน และสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Total Views: 263 ,