News

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวเปิดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการดำเนินโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023  โดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวรายงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าในการจัดเตรียมงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Total Views: 152 ,