News

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันภาษา นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวเปิดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย R2R ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมีผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย

  1. ความพร้อมและความต้องการต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 รายวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 โดย คุณภิญโญ โพธิ์ถาวร
  1. แนวทางการบริหารจัดการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการสอน ภายในสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณอัษฎาวุธ หาระมี
  2. การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันภาษาเพื่อให้ข้อมูลและประสานงานระดับรายวิชา กรณีศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณชคติกุล แก้วกงพาน

ผลของงานวิจัยสถาบันทั้งสามเรื่องมีประโยชน์ต่อสถาบันภาษาในการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณบุคลากรทั้งสามคน และขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมฟังให้กำลังใจและให้ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้

Total Views: 176 ,