News

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันภาษา ได้ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความความยินดีกับ รศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์     ในงาน Grand Opening College of Computing ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคณะวิชาน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสานพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการผลิตผลงานวิจัยและบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรามีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ตามแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ที่มีความต้องการกําลังคนด้านการคำนวณคอมพิวเตอร์ มีทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ เราจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกัน

Total Views: 215 ,