News

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 14.30 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสถาบันภาษา ได้ร่วมถ่ายภาพการ แต่งกายด้วยผ้าไทย ภูมิใจภูมิปัญญา สืบสานคุณค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน ณ ลานชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน โดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบเสื้อผ้าพื้นเมืองแก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในการปฏิบัติงานในทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรมพื้นเมือง อีกทั้งปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองที่มีมาอย่างยาวนาน และส่งผลต่อรายได้ชุมชนในท้องถิ่นต่อไป

Total Views: 278 ,