News

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting ณ คณะสหวิทยาการวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Total Views: 231 ,