News

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ อาจารย์ประจำรายวิชา ได้ร่วมต้อนรับอาจารย์ใหม่ และรศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ได้มอบกระเช้าดอกไม้แก่ Mr. Fred Burton Setzler และอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ 2 ท่าน คือ Mr. Paul Horsley   Mr. James Davies Frost จากนั้นรศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ได้ชี้แจงรายละเอียดสัญญาจ้างพร้อมภาระงาน และอาจารย์ประจำรายวิชาได้ชี้แจงรายละเอียดรายวิชาที่อาจารย์ใหม่ได้รับมอบหมายการสอน   ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 นั้น

Total Views: 415 ,