News

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่าน Zoom meeting   ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญ รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นวิทยากรเนื่องด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเกณฑ์ AUN-QA เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป

Total Views: 229 ,