News

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร ได้รับเชิญจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ เรื่อง แนวทางการพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐานวิชาชีพ UKPSF เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจและเรียนรู้มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ Online Zoom Meeting

Total Views: 246 ,