ผู้บริหารสถาบันภาษา

รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
อ.ดร.วรชัย เพียทา
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา
อ.พัด วงศ์วรรณกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ฝ่ายศูนย์สอบภาษามาตรฐาน
อ.จอย เบลลาโด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ฝ่ายข้อสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ
อ.ณัฐพล วรรณงาม
ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันภาษา
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวยุพิน งานเนตร์
หัวหน้างานบริหาร
นางมุนีพร สุไชยะ
หัวหน้างานวิชาการ
Total Views: 1247 ,