บุคลากร งานบริหาร

นางสาวยุพิน งานเนตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานบริหาร
E-mail: yupin_ng@kku.ac.th โทร. 44430
yupin_ng@kku.ac.th44430
นางสาวสุชาดา ศิริจีระชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: suchadasi@kku.ac.th โทร. 44842
suchadasi@kku.ac.th44842
นางสาวศิริวรรณ พิทักษ์วงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: siripi@kku.ac.th โทร. 44841
siripi@kku.ac.th44841
นายอัษฎาวุธ หาระมี
นักวิชาการพัสดุ
E-mail: assadawut@kku.ac.th โทร. 44429
assadawut@kku.ac.th44429
นางพรรณสุภา ชูศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
E-mail: panspa@kku.ac.th โทร. 44838
panspa@kku.ac.th44838
นางสาวชนากานต์ ศรีสินธุ์
นักวิชาการศึกษา
E-mail: chanasr@kku.ac.th โทร. 44838
chanasr@kku.ac.th44838
นางมุนีพร สุไชยะ
นักวิชาการศึกษา
E-mail: smunee@kku.ac.th โทร. 42359
smunee@kku.ac.th42359
นายภิญโญ โพธิ์ถาวร
นักวิชาการศึกษา
E-mail: ppinyo@kku.ac.th โทร. 44839
ppinyo@kku.ac.th44839
นายโชคติกุล แก้วกงพาน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail: chokkae@kku.ac.th โทร. 44426
chokkae@kku.ac.th44426
นางสาวอมรรัตน์ ศรีธานี
พนักงานธุรการ
E-mail: samornrat@kku.ac.th โทร. 44428
samornrat@kku.ac.th44428
นางสาวสุวิมล กาบบัวลอย
พนักงานธุรการ
E-mail: suvimonka@kku.ac.th โทร. 44428
suvimonka@kku.ac.th44428
Total Views: 2404 ,