ค้นหาอาจารย์

สำหรับเทอมนี้ วิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน

There are 3 steps  to  enroll English classes for this semester.

Classrooms and sections

Step 1. Check Roster.

What is your course, section?

ดูคู่มือนักศึกษา เพื่อลงทะเบียน ให้ถูกรหัสและกลุุ่มเรียนที่ถูกต้อง

ต้องรู้ รหัสนักศึกษา และ ต้องรู้รหัสวิชาที่ตัวเองลงเรียน

เช่น LI101001, LI102003, 050108

 

Teachers
Step 2. Know your teacher.

Information of all KKULI teachers. Check out online class details.

ดูช่องทางการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน

ขั้นตอนนี้ ต้องรู้ก่อนว่า เราเรียนกลุ่มการเรียนอะไร

 

Books

Step 3. Get your book.

Buy your book that match your course.

ซื้อหนังสือให้ตรงกับ รหัสวิชาที่เรียน

Total Views: 21807 ,