คณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ประธานคณะกรรมการ
ผศ.ดร.ทพ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการ
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
กรรมการ
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร
รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
กรรมการ
ผศ.ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู
กรรมการ
รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
กรรมการและเลขานุการ
Total Views: 1806 ,