teachers

* Know your course and section.

ต้องรู้ก่อนว่าเรียน รหัสวิชาอะไร และ กลุ่มการเรียนที่เท่าไหร่

* You can just use “CTRL + F”

and look for your course and section.

กด “CTRL + F” แล้วค้นด้วย รหัสวิชา และ กลุ่มเรียน

* Then get to the right teacher.

ดูว่า อาจารย์ท่านไหนสอนกลุ่มของเรา

* Click your teacher’s picture,

it will bring you to your classroom.

คลิกรูปอาจารย์เพื่อไปที่ห้องเรียน

Total Views: 68 ,