News

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม M301 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน  สถาบันภาษา นำโดย ดร. วรชัย เพียทา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ สำหรับภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ และคณาจารย์จากคณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย) ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมการโครงการเตรียมความพร้อม         เพื่อพัฒนาผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาให้มีความพร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบเน้นกระบวนการสื่อสารได้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Active Learning การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดยคณาจารย์ได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Total Views: 79 ,