News

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินโครงการประจำปี สู่การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เกิดการรับทราบและนำไปปฏิบัติในระดับรายบุคคลอย่างทั่วถึงสำหรับอาจารย์และบุคลากรสถาบันภาษา

Total Views: 81 ,