News

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา นำโดยรศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันภาษา ร่วมประชุมหารือ แนวทางการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education) กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ชี้แจงแนวทางและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำหลักสูตร Lifelong Education และหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้ทางสถาบันภาษาดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพจาก Facebook Fan page: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Total Views: 90 ,