News

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม W401 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน สถาบันภาษา นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์              รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้เข้าพบเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันภาษา พร้อมทั้งข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการบริหารงาน เพื่อประกอบการจัดทำแผนงบประมาณโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย            มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ทบทวน กำหนดทิศทาง และปรับ      กลยุทธ์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง

Total Views: 168 ,