News

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.  สถาบันภาษา นำโดย  รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล  ในการปฏิบัติงานณ โรงแรมอมันตรา จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทราบหลักการแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์กรและการจัดลำดับความสำคัญ (SWOT /7s /PESTEL Analysis and Ranking)  และการจัดทำความเข้าใจกับ Vision, Mission, Core Value ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้แก่สถาบันภาษา คือ รศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณวีระชัย อูสูงเนิน คุณมุกดา สีแนน วิทยากรจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันภาษาขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สถาบันภาษาในครั้งนี้

Total Views: 111 ,