News

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.15 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรชัย เพียทา รักษาการแทน          รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์ณัฐพล วรรณงาม รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา         ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจารย์จอย เบลลาโด รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายข้อสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดทั้งหมด 3 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ                       ได้แก่ นางสาววราภร สารีวงษ์      รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         ได้แก่ นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์     รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         ได้แก่ นายศราวุธ วงศ์ใหญ่          รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

Total Views: 222 ,