News

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKULI นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้เดินทางไปศึกษา     ดูงาน ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CULI เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ตลอดจนการบริการวิชาการต่างๆ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการและผู้บริหารของ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขอขอบพระคุณผู้บริหารตลอดจนบุคลากรของ CULI ทุกท่านเป็น อย่างสูง

Total Views: 187 ,