News

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษานำโดย อาจารย์พัด วงศ์วรรณกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายศูนย์สอบภาษามาตรฐาน กล่าวเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการ    จัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้อง GL 123 ชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมแก่คณะกรรมการฝ่ายการจัดสอบและฝ่ายสถานที่ เพื่อให้การจัดสอบ ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Total Views: 182 ,