News

สถาบันภาษาจัดปฐมนิเทศอาจารย์เพื่อพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย อาจารย์ ดร. วรชัย เพียทา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวเปิดประชุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม W602 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2565 ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้อาจารย์สถาบันภาษาจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เน้นกระบวบการเรียนรู้ Active Learning และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน คณะอาจารย์ได้ร่วมกันอภิปรายและกำหนดแนวทางในการวัดประเมินผลชั้นเรียนที่มีความเป็นรูปธรรม มีการซักซ้อมเรื่องเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีเอกภพ กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษาเป็นอย่างดี

Total Views: 135 ,