News

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุม M301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสถาบันภาษา ให้มีความพร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 การอบรมดังกล่าวเน้นกระบวนการสอนเพื่อการสื่อสารและกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์สถาบันภาษา โดยจะจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้รวมถึงการสังเกตุและประเมินการสอนเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการสอนของสถาบันภาษาต่อไป

Total Views: 26 ,