News

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยรักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์สถาบันภาษา หัวหน้างานวิชาการ และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับอาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา ณ ห้องผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเตรียมความพร้อมและหาแนวทางร่วมกันในการจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับวิชาชีพรังสีเทคนิค และรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพรังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง 2566) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Total Views: 27 ,