News

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 14.55 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอการรับรองสมรรถนะระดับ Senior Fellow ตามกรอบ UKPSF ในโครงการสัมมนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ทราบถึงหลักการและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand-PSF) ซึ่งใช้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยตามแนวทาง Thailand PSF

 

Total Views: 31 ,