News

ด้วยฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กำหนดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอด OKRs ไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล พร้อมทั้งลงนามร่วมกันในเอกสารข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำปี 2566 ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการและผู้อำนวยการสถาบันภาษา รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.50 น. ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารพจน์ สารสิน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

Total Views: 41 ,