News

เมื่อวันที่ 27 กันยายน เวลา 08.30-16.30 น. รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Total Views: 59 ,