News

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 09.30 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรสถาบันภาษา ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันภาษา นางสาวชนากานต์ ศรีสินธุ์ นักวิชาการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัล ประเภทผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สังกัดหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี อันดับที่ 1 ในการสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล (KKU DQ: DIGITAL INTELLIGENCE) ประจำปี 2564-2565 โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับตัวบุคลากรและหน่วยงาน        เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัลนี้ จัดโดยฝ่ายดิจิทัล และศูนย์นวัตกรรมการเรียน      การสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Total Views: 148 ,