News

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวเปิดการโครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจสถาบันภาษา และ        ผศ. ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันภาษา และกำหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 3 ขึ้นเพื่อให้การพัฒนาของสถาบันภาษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกคนรับทราบและตกลงร่วมมือกันในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน

Total Views: 86 ,