News

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารและนักวิชาการศึกษา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีหัวหน้างานและบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ      ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบทะเบียนเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Total Views: 220 ,