News

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565- 1 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้ออวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการข้อสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ Brown House Hotel จังหวัดอุดรธานี โดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้กล่าวเปิดโครงการและให้การต้อนรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างข้อสอบตามกรอบมาตรฐาน Test Specification การเขียนและการวิพากษ์ข้อสอบภายใต้คำแนะนำจาก ผศ. วรลาภ แสงวัฒนะชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นคณะอาจารย์ได้ลงมือทำข้อสอบที่จะนำไปใช้จริงในปีการศึกษาต่อไป จำนวน 500 ข้อ ข้อสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University English Proficiency Test-KEPT) เป็นข้อสอบมาตราฐานเพื่อประมวลความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนจบการศึกษา และเป็นข้อสอบมาตราฐานสำหรับ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่ใช้เป็นคะแนนอ้างอิงในการสมัครเข้าทำงาน สถาบันภาษามีนโยบายที่จะพัฒนาให้ข้อสอบ KEPT เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับชาติที่ใช้รับรองผลสัมฤทธิ์ด้านภาษา สถาบันภาษาขอขอบพระคุณ ผศ. วรลาถ แสงวัฒนะชัย ที่ได้กรุณามาให้ความรู้และเป็นกรรมการวิพากษ์ข้อสอบในครั้งนี้

Total Views: 117 ,