News

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะกรรมการร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำวิชาและสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา

Total Views: 116 ,