News

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษตามกระบวนทัศน์ใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom ต่อ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ โดยรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการได้กล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้ โดยทางสถาบันภาษา ได้เชิญตัวแทนจากคณะเข้าร่วมประชุมการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษตามกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป และการพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Education transformation) และสถาบันภาษาได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษตามกระบวนทัศน์ใหม่ และเพื่อให้การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง outcome-based education โดยสถาบันภาษาจึงได้จัดให้มีการขอรับข้อมูลและข้อเสอนแนะจากคณะต้นสังกัดที่รับบริการ ในด้านลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร/คณะ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน

Total Views: 106 ,