News

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30-10.30 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้างาน อาจารย์และบุคลากรสถาบันภาษา เข้าพบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อรายงานผลการประเมินการดำเนินการของถาบันภาษา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินการสอนของบุคลากร และผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งสรุปผลงานด้านการสอนที่ประเมินด้วยนักศึกษากว่าสองพันคนได้ว่า สถาบันภาษาสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกรามที่หลากหลาย ผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากนักศึกษาผู้ตอบแบบประเมิน โดยภาพรวมของการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ในโอกาสเดียวกันนี้ สถาบันภาษายังได้รับข้อเสนอแนะ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับแนวทางและทิศทางการจัดการเรียนการสอนโดยสถาบันภาษา ในโอกาสเดียวกันนี้สถาบันภาษาได้รดน้ำดำหัวและขอพรปีใหม่จาก รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ของไทย

Total Views: 330 ,