News

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ดูงานด้านบริหารหน่วยงานและการให้บริการ วันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 09.00-10.30 น.

Total Views: 74 ,