News

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลาภ แสงวัฒนะชัย ผู้อำนวยการสถาบันภาษา รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสถาบันภาษา ซึ่งจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยทักษิณมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันต่อไปในอนาคต

Total Views: 131 ,