News

ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรีเปิดใหม่ 2 รายวิชา
📌LI903001 ทักษะสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6)
สำหรับนักศึกษาที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อ
ในระดับนานาชาติให้มีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ IELTS และ TOEFL
📌LI903002 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน 3 (3-0-6)
สำหรับนักศึกษาที่มีจุดประสงค์ที่จะทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ และเพื่อให้มี
ความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ TOEIC
เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
สำรองที่นั่งสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เท่านั้น!
Total Views: 81 ,