News

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2558 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Total Views: 97 ,