สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี