ใบสมัคร
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ (English Training Programs)
สำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKULI)  


รหัสCourse
เลขบัตรประชาชน/รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ
E-mail อายุ
อาชีพ/ตำแหน่ง หน่วยงาน/สถานที่ทำงาน