Code

หลักสูตร (Course)

รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

ช่วงที่เปิดสอน

ค่าบริการวิชาการ

จำนวนผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

EP003

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

20-30 ชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือองค์กร

โปรดติดต่อสถาบันภาษา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมัคร