Code

หลักสูตร (Course)

รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

ช่วงที่เปิดสอน

ค่าบริการวิชาการ

จำนวนผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

EP002

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(English Camp for KKU Staff)

12 ชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
หรือองค์กร

โปรดติดต่อสถาบันภาษา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมัคร