News

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษตามกระบวนทัศน์ใหม่ ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวรายงานรายละเอียดการจัดโครงการเพื่อให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง outcome based education  โดย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการและบรรยายหัวข้อ “การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษตามกระบวนทัศน์ใหม่” จากนั้นผู้อำนวยการสถาบันภาษาและอาจารย์ได้ประชุมเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชา การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สถาบันภาษาจัดการเรียนการสอนนั้น

Total Views: 50 ,